PVOIL Nam Định bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vừa qua, PVOIL Nam Định đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty theo đúng trình tự của pháp luật

Căn cứ công văn số 752/2015/CV-CTHĐTV ngày 16/11/2015 của cổ đông: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương về việc giới thiệu nhân sự thay thế thành viên Ban kiểm soát;
Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/12/2015.

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:
1/ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty với ông: Trần Khánh Phương
2/ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:
Người được bầu: Bùi Thị Hải Yến
Sinh ngày: 09/08/1987
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Đơn vị công tác hiện tại: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương
Chức vụ được bầu: Thành viên BKS

Quý cổ đông có thể download Biên bản và Nghị quyết ở đây:
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Download
Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Download
Nghị quyết Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới