Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định

Kính gửi: Quý cổ đông
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/03/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và kính mời các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty tới dự Đại hội, cụ thể như sau:

1/ Thời gian Đại hội: 08h00’ ngày 04/04/2016. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty sẽ thông báo bằng văn bản.

2/ Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

3/ Hình thức Đại hội: Đại hội toàn thể.

4/ Nội dung thông qua Đại hội:

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

– Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2016.

– Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

– Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

5/ Tài liệu trình tại Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pvoilnamdinh.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

6/ Đăng ký tham dự Đại hội:

– Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 31/03/2016.

Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) và gửi về Công ty trước 17h00’ ngày 31/03/2015 theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, số 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định. Điện thoại liên hệ: 0983103177 (ông Trần Xuân Hạnh – Thư ký Công ty); Fax: 0350.3864560.

* Lưu ý: Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp và không có đối tượng ủy quyền tham dự họp, đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Quyền – Chủ tịch HĐQT Công ty (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo địa chỉ nêu trên.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông và Quý vị đại biểu ./.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội mời quý cổ đông download ở ĐÂY
Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới