Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định trân trọng thông báo đến các quý cổ đông về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Quy chế tài chính hiện hành của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 294/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông Công ty;

Căn cứ Số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Tên cổ phần: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần

4. Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

5. Tỷ lệ chi trả cổ tức:

– Tỷ lệ chung: 3% (tương đương 300 đồng/1 cổ phần)

– Số tiền chi trả cổ tức cụ thể của mỗi cổ đông được tính theo số vốn góp thực tế

– Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 17h00 ngày 31/05/2016

6. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15/06/2016

7. Địa điểm chi trả cổ tức: Trụ sở công ty: Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

8. Thủ tục chi trả:

– Quý cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo CMND/hộ chiếu, thông báo nhận cổ tức và giấy giới thiệu nhận cổ tức (nếu Cổ đông là tổ chức). Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ liên quan trên cần có giấy ủy quyền hợp pháp theo mẫu kèm theo

– Trường hợp Quý cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản xin vui lòng thực hiện theo quy định tại Phương án chi trả cổ tức và gửi về địa điểm chi trả cổ tức theo địa chỉ: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định – Số 115C – Ngõ Dầu khí –Đường Giải Phóng – Phường Trường Thi – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định. Công ty chỉ thực hiện chuyển khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông chịu theo quy định của ngân hàng.

 

Thông báo Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 93

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.390
Xăng E5 RON 92-II 23.060
Dầu DO 0,05S-II 22.370
Giá từ 15h00 ngày 01/11/2023

Giá dầu thế giới