Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết cuả HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ văn bản số 800/DKNĐ-HĐQT ngày 17/8/2018 về việc “đề nghị cho ý kiến v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty”

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/09/2018,

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Quý cổ đông có thể tải về tài liệu có liên quan tại đây: download

Thông báo Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.670
Dầu DO 0,05S-II 24.060
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023

Giá dầu thế giới