PV OIL Nam Định ban hành điều lệ Công ty sửa đổi

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã thực hiện sửa đổi một số quy định tại điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty

Việc sửa đổi điều lệ của Công ty đã được thực hiện theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Quý cổ đông có thể download toàn bộ các tài liệu liên quan đến điều lệ sửa đổi của Công ty tại đây:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông: download
2. Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ của Công ty: download
3. Điều lệ Công ty (sửa đổi): download
Điều lệ Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 93

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.390
Xăng E5 RON 92-II 23.060
Dầu DO 0,05S-II 22.370
Giá từ 15h00 ngày 01/11/2023

Giá dầu thế giới