Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng BKS

Ngày 06/12/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã có Nghị quyết số 1404/NQ-ĐHĐCĐ thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Quý cổ đông quan tâm mời download tài liệu tại đây: download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới