Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ văn bản số 2947/DVN-TCNS ngày 11/05/2021 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi người đại diện của PVOIL tại PVOIL Nam Định.

Căn cứ Nghị quyết số 575/NQ-HĐQT ngày 17/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty v/v “thông qua một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định”.

HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

– Họ tên người miễn nhiệm: Nguyễn Ngọc Phúc

– Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên HĐQT

– Lý do miễn nhiệm:

+ Ông Nguyễn Ngọc Phúc không còn là Người đại diện của cổ đông lớn Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) tại Công ty;

+ Ông Nguyễn Ngọc Phúc nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/07/2021.

Tài liệu gửi kèm gồm có:

  • Văn bản số 686/DKNĐ-HĐQT ngày 15/6/2021 của Công ty về việc “Đề nghị cho ý kiến v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT”
  • 2947/DVN-TCNS ngày 11/05/2021 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi người đại diện của PVOIL tại PVOIL Nam Định..
  • Phiếu xin ý kiến cổ đông
  • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Quý cổ đông có thể download bộ tài liệu tại đây: download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới