Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ngày 19/4/2019 vừa qua, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Đại hội với sự tham gia của 39 cổ đông và đại diện cổ đông, chiếm 80,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng như:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4/ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

5/ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2019.

6/ Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

7/ Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

Sau đây là 1 vài hình ảnh tại Đại hội

 

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới