Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày 18/5/2018, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội với sự có mặt của 42 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, tương đương 5.474.867 cổ phần, chiếm 82.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp.

Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và ban Điều hành với các nội dung chính như sau:

1- Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018

2- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt đông năm 2018

3- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

4- Quyết toán chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

5- Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

6- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty với 2 thành viên BKS và một số vấn đề quan trọng khác.

Quý cổ đông quan tâm có thể download tài liệu tại đây: Download

Sau đây là một vài hình ảnh về Đại hội:

 

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới