Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đề nghị quý cổ đông của Công ty xem xét, cho ý kiến về việc sửa đổi một số quy định tại điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đề nghị quý cổ đông của Công ty xem xét, cho ý kiến về việc sửa đổi một số quy định tại điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty.

Quý cổ đông có thể download các tài liệu tại đây:
1. Văn bản của HĐQT về việc xin ý kiến: download
2. Phiếu xin ý kiến: download
3. Dự thảo Điều lệ: Download
Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.670
Dầu DO 0,05S-II 24.060
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023

Giá dầu thế giới