Tài liệu xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây: Download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới