Tài liệu xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây: Download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới