PVOIL Nam Định bầu thay thế trưởng Ban kiểm soát

Ngày 15/12/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã có Nghị quyết số 1269/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” và chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với:

– Họ tên người miễn nhiệm: Vũ Văn Nghị

– Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Văn Nghị có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2/ Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty (chuyên trách), cụ thể:

– Họ tên người được bầu: Trần Đức Hùng

– Sinh ngày: 09/3/1975

– Quê quán: Xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

– Đại diện cho cổ đông: Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP

 

Quý cổ đông download tài liệu tại đây: download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới