Danh sách thông báo

# Báo cáo Phân loại Tải về
1 Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết cuả HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Thông báo Tải về
2 Tài liệu xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tài liệu Tải về
3 PVOIL Nam Định chi trả cổ tức năm 2017 Tài liệu Tải về
4 Công bố thông tin về việc lựa chọn và ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Tài liệu Tải về
5 Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định Tải về
6 Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Thông báo Tải về
7 Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của lãnh đạo Công ty Quyết định Tải về
8 Công bố thông tin bất thường Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 Thông báo Tải về
9 PVOIL Nam Định chi trả cổ tức năm 2016 Báo cáo Tải về
10 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Biên bản Tải về
11 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Thông báo Tải về
12 Công bố thông tin bất thường Báo cáo Tải về
13 Báo cáo thường niên năm 2016 Báo cáo Tải về
14 Thông báo giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom Thông báo Tải về
15 Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tài liệu Tải về
16 Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tài liệu Tải về
17 Giấy ủy quyền công bố thông tin Biểu mẫu Tải về
18 Tài liệu bầu chủ tịch HĐQT Tài liệu Tải về
19 Tài liệu chi trả cổ tức năm 2016 Tài liệu Tải về
20 Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016 Tài liệu Tải về
21 Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2015 Tài liệu Tải về
22 Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Thông báo Tải về
23 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung Thông báo Tải về
24 PV OIL Nam Định thay đổi nhân sự lãnh đạo Tài liệu Tải về
25 Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 Thông báo Tải về
26 PV OIL Nam Định ban hành điều lệ Công ty sửa đổi Điều lệ Tải về
27 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tài liệu Tải về
28 Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài liệu Tải về
29 PVOIL Nam Định bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nghị quyết Tải về
30 Đề nghị cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS Công ty Biểu mẫu Tải về
31 Biên bản họp BKS Biên bản Tải về
32 Biên bản họp HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT Biên bản Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới