Danh sách thông báo

# Báo cáo Phân loại Tải về
1 Công bố thông tin về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản Tài liệu Tải về
2 Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tài liệu Tải về
3 Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Thông báo Tải về
4 PVOIL Nam Định thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT Thông báo Tải về
5 PVOIL Nam Định xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Thông báo Tải về
6 Công bố thông tin ký Hợp đồng với người liên quan đến người nội bộ Thông báo Tải về
7 Công bố thông tin về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản Thông báo Tải về
8 Nghị quyết thông qua công tác nhân sự HĐQT Thông báo Tải về
9 Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Thông báo Tải về
10 PVOIL Nam Định công bố thông tin “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020” Thông báo Tải về
11 PVOIL Nam Định bầu thay thế trưởng Ban kiểm soát Tài liệu Tải về
12 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát Tài liệu Tải về
13 Công bố thông tin về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản Thông báo Tải về
14 PVOIL Nam Định bầu thay thế thành viên HĐQT Tài liệu Tải về
15 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Tài liệu Tải về
16 Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tài liệu Tải về
17 Công bố thông tin về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản Tài liệu Tải về
18 PVOIL Nam Định thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty Tài liệu Tải về
19 Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Thông báo Tải về
20 Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng BKS Tài liệu Tải về
21 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát Tài liệu Tải về
22 Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tài liệu Tải về
23 Quyết định tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu Quyết định Tải về
24 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 Thông báo Tải về
25 Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 Tài liệu Tải về
26 Thông báo mời họp và tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông 2019 Tài liệu Tải về
27 Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Thông báo Tải về
28 Công bố thông tin và giải trình về việc tiền phạt chậm nộp thuế năm 2018 Thông báo Tải về
29 Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết cuả HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Thông báo Tải về
30 Tài liệu xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tài liệu Tải về
31 PVOIL Nam Định chi trả cổ tức năm 2017 Tài liệu Tải về
32 Công bố thông tin về việc lựa chọn và ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 30.570
Xăng E5 RON 92-II 29.520
Dầu DO 0,05S-II 27.180
Giá từ 15h00 ngày 01/05/2022

Giá dầu thế giới