Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Nghị quyết 476/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, PVOIL Nam Định sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Thời điểm lấy ý kiến cụ thể sẽ được thông báo tại website Công ty.

Trân trọng thông báo!

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 30.570
Xăng E5 RON 92-II 29.520
Dầu DO 0,05S-II 27.180
Giá từ 15h00 ngày 01/05/2022

Giá dầu thế giới