Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Nghị quyết 476/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, PVOIL Nam Định sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Thời điểm lấy ý kiến cụ thể sẽ được thông báo tại website Công ty.

Trân trọng thông báo!

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới