Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Cổ đông download tài liệu tại đây: Download

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới