Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

1/ Thời gian Đại hội: 14h00′ ngày 28/04/2021

2/ Địa điểm: Trụ sở 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định

3/ Nội dung thông qua Đại hội:

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

– Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2021.

– Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

– Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

– Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

– Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc tài sản Công ty

– Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS

– Tờ trình bầu lại thành viên HĐQT

4/ Đăng ký tham dự Đại hội:

Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 07/04/2020

Quý cổ đông vui lòng xác nhân việc tham dự đại hội (theo mẫu) trước 17h00 ngày 20/04/2020, gửi về địa chỉ: Phòng TCHC – Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định – 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại liên hệ: 0983.103.177     Fax: 0228.3864560

Nội dung cụ thể mời quý cổ đông download tài liệu ở đây: Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới