Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

1/ Thời gian Đại hội: 14h00′ ngày 19/04/2019

2/ Địa điểm: Trụ sở 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định

3/ Nội dung thông qua Đại hội:

  • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  • Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
  • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuân năm 2019
  • Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
  • Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019

4/ Đăng ký tham dự Đại hội:

Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 04/4/2019

Quý cổ đông vui lòng xác nhân việc tham dự đại hội (theo mẫu) trước 17h00′, gửi về địa chỉ: Phòng TCHC – Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định – 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại liên hệ: 0983.103.177     Fax: 0228.3864560

Nội dung cụ thể mời quý cổ đông download tài liệu ở đây: Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới