Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày 28/4/2021 vừa qua, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông, chiếm 79,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng như:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4/ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

5/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2021.

6/ Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS

7/ Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

8/ Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi.

9/ Thông qua chủ trương tái cấu trúc tài sản của Công ty.

10/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

11/ Thông qua kết quả bầu lại nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Dưới đây là một vài hình ảnh tại Đại hội:

 

Quý cổ đông quan tâm có thể download Nghị quyết và Biên bản Đại hội tại đây: Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới