Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Ngày 28/4/2022, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông, chiếm 79,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng như:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

4/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

5/ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2022.

6/ Tờ trình quyết toán chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và BKS

7/ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

8/ Tờ trình các nội dung về giao dịch với người có liên quan.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại Đại hội:

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới