Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020

Ngày 24/4/2020 vừa qua, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội với sự tham gia của 24 cổ đông và đại diện cổ đông, chiếm 79,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng như:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4/ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

5/ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2020.

6/ Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

7/ Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới