Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định bầu thay thế trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định bầu thay thế trưởng Ban kiểm soát

Ngày 15/12/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã có Nghị quyết số 1269/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” và chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với:

– Họ tên người miễn nhiệm: Vũ Văn Nghị

– Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Văn Nghị có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2/ Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty (chuyên trách), cụ thể:

– Họ tên người được bầu: Trần Đức Hùng

– Sinh ngày: 09/3/1975

– Quê quán: Xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

– Đại diện cho cổ đông: Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP

 

Quý cổ đông download tài liệu tại đây: download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới