Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 514/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; Ngày 23/7/2019, HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã chính thức có Quyết định phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông, cụ thể như sau:

1/ Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định

2/ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

3/ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4/ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 186.666 cổ phiếu

5/ Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.866.660.000 đồng

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới