Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 514/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; Ngày 23/7/2019, HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã chính thức có Quyết định phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông, cụ thể như sau:

1/ Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định

2/ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

3/ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4/ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 186.666 cổ phiếu

5/ Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.866.660.000 đồng

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.390
Xăng E5 RON 92-II 23.060
Dầu DO 0,05S-II 22.370
Giá từ 15h00 ngày 01/11/2023

Giá dầu thế giới