Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

– Ngày chốt danh sách: 20/11/2019

– Ngày thực hiện: 05/12/2019

– Nội dung: lấy ý kiến cổ đông về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Download

 

 

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới