Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng BKS

Ngày 06/12/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã có Nghị quyết số 1404/NQ-ĐHĐCĐ thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Quý cổ đông quan tâm mời download tài liệu tại đây:  Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới