Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 28/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát đối với ông Chu Đình Phúc.

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định trân trọng thông báo đến các quý Cổ đông!

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-dai_hoi_co_dong.php on line 93

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.390
Xăng E5 RON 92-II 23.060
Dầu DO 0,05S-II 22.370
Giá từ 15h00 ngày 01/11/2023

Giá dầu thế giới