Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 28/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát đối với ông Chu Đình Phúc.

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định trân trọng thông báo đến các quý Cổ đông!

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới