Thông báo mời họp và tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông 2019

Thông báo mời họp và tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông 2019

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới