Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết cuả HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ văn bản số 800/DKNĐ-HĐQT ngày 17/8/2018 về việc “đề nghị cho ý kiến v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty”

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/09/2018,

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Quý cổ đông có thể tải về tài liệu có liên quan tại đây: Download

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới