Công bố thông tin về việc lựa chọn và ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán

PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.670
Dầu DO 0,05S-II 24.060
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023

Giá dầu thế giới