Công bố thông tin về việc lựa chọn và ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán

PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới