Ban giám đốc

Họ và tên: Hoàng Nguyên Thanh
Ngày sinh: 08/03/1980
Quê quán: Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định
Chức vụ: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc
Điện thoại: 0350 3863650
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. – Số cổ phần sở hữu: 12.480 cổ phần – Số cổ phần đại diện: 1.000.000 cổ phần (Tổng công ty Dầu Việt Nam)
Họ và tên: Phan Trung Kiên
Ngày sinh: 19/05/1979
Quê quán: Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0350 3863650
– Số cổ phần sở hữu: 6.000 cổ phần – Số cổ phần đại diện: 0
Họ và tên: Cao Anh Tuấn
Ngày sinh: 13/11/1973
Quê quán: Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0350 3863650
– Số cổ phần sở hữu: 7.287 cổ phần – Số cổ phần đại diện: 0

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới